Credits and Cast Lists

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

in Three Versions

directed by Norio Deguchi


SCHOOL VERSION

(recorded during September 1994 at the Tokyo Globe Theatre)

Directed by

Norio Deguchi

Translation

Yuushi Odashima

Set design

Masanori Kuramoto

Costume design

Sachiko Inoue

Lighting

Yoshiaki Omura

Movement

Eriko Shinkai

Music

Kazuyuki Fukushima

Sound

Toyoguchi Kenji

Props

Kazunori Watanabe

Stage Manager

Jun'ichi Takahashi

CAST

Oberon / Theseus

Yoshikata Matsuki

Titania / Hippolita

Kiri Yoshizawa

Puck

Shizuma Hodoshima

Lysander

Ken Hosoya

Demetrius

Eiichi Ootsuka

Hermia

Yuka Endou

Helena

Chiaki Fukumura

Eugeus / Snug

Kazuya Endou

Philostrate / Quince

Unshou Ishizuka

Bottom

Yoshikazu Aramoto

Flute

Ken Yoshizawa

Snout

Hiroyuki Sase

Starveling

Ken'ichi Kawashima

 

Rehearsing Macbeth

 

BAR VERSION

(recorded on 17 September, 1994 at the Tokyo Globe Theatre)

Directed by

Norio Deguchi

Translation

Yuushi Odashima

Set design

Masanori Kuramoto

Costume design

Sachiko Inoue

Lighting

Yoshiaki Omura

Movement

Eriko Shinkai

Music

Kazuyuki Fukushima

Sound

Toyoguchi Kenji

Props

Kazunori Watanabe

Stage Manager

Jun'ichi Takahashi

CAST

Oberon / Theseus

Yoshikata Matsuki

Titania / Hippolita

Kiri Yoshizawa

Puck

Shizuma Hodoshima

Lysander

Ken Hosoya

Demetrius

Eiichi Ootsuka

Hermia

Yuka Endou

Helena

Chiaki Fukumura

Egeus / Snug

Kazuya Endou

Philostrate / Quince

Unshou Ishizuka

Bottom

Yoshikazu Aramoto

Flute

Kaoru Saitou

Snout

Hiroyuki Sase

Starveling

Hiroyuki Nebiya

 

Rehearsing Taming of the Shrew

 

MASK VERSION

(recorded on 27 May, 1993 at Aoyama Enkei Theatre)

Directed by

Norio Deguchi

Translation

Yuushi Odashima

Set design

Masanori Kuramoto

Costume design

Sachiko Inoue

Mask design

Kazunori Watanabe

Lighting

Yoshiaki Omura

Movement

Akemi Kawahara

Music

Kazuyuki Fukushima

Stage Manager

Hiroaki Iwata

CAST

Oberon / Theseus

Soumei Uchida

Titania / Hippolita

Kiri Yoshizawa

Puck

Kaoru Saitou

Lysander

Ken Hosoya

Demetrius

Eiichi Ootsuka

Hermia

Yuka Endou

Helena

Chiaki Fukumura

Egeus / Snug

Kazuya Endou

Philostrate / Quince

Ken Yoshizawa

Bottom

Yoshikazu Aramoto

Flute

Shizuma Hodoshima

Snout

Hiroyuki Sase

Starveling

Yoshirou Enomoto